nacházíte se na webu irokezove.unas.cz > v sekci kultura

 

Symbolika Irokézů – vlajky

 Vzhledem k tomu, že u nás dochází k jistému zmatku ohledně vlajek Irokézů, rozhodla jsem se tento problém osvětlit. U Irokézů se totiž setkáváme se dvěma vlajkami, kterými prezentují svou identitu.

 

Hiawathův wampumový pás

Nejdůležitějším symbolem všech Irokézů  (tedy Mohawků, Oneidů, Onondagů, Kajugů, Seneků a Tuskarorů) je Hiawathův wampumový pás, na němž jsou spojené čtyři bílé čtverce se stromem uprostřed a na fialovém pozadí. Wampumový pás je spjat s počátkem irokézské konfederace. Původně válčící kmeny se pod vlivem mírotvůrce Deganawidy a jeho pomocníka Hiawathy spojily. Čtyři bílé čtverce představují Mohawky, Oneidy, Kajugy a Seneky, strom či srdce uprostřed Onondagy. Srdce uprostřed představuje srdce konfederace spjaté s přijetím velkého míru, současně politické centrum konfederace v Onondaze. Dvě linie na koncích symbolizují cestu míru, na níž jsou zvány další kmeny, aby se připojily a našly útočiště pod velkým stromem míru.


Hiawathův wampumový pás je používán jako vlajka. Symbolizuje tradici a všechny Irokéze.

 

Vlajka válečnické společnosti Mohawků

Vedle této vlajky je někdy možné vidět jinou vlajku. Jedna z frakcí Mohawků, válečnická společnost Mohawků, používá za svůj symbol hlavu irokézského válečníka ve žlutém slunci, které je na červeném pozadí. Tato vlajka se však v současnosti rozšiřuje mezi indiány v Kanadě, kteří ji začali vnímat jako symbol odboje.

Vlajku namaloval v roce 1981 Karoniaktajeh (Louis Hall), umělec z Ganienkeh. Vlajka se měla stát vlajkou všech indiánů, proto červené pozadí. Hlava znamená lidskou instituci, nikoliv systém, který lidi využívá. Jedno pero symbolizuje „všechny jedné mysli“. Tato vlajka se však neuchytila. Zůstala symbolem válečníků Mohawků. Hlava indiána však byla nahrazena hlavou válečníka Mohawků.

 

V roce 1984 Louis Karoniaktajeh Hall vyhlásil manifest pro válečníky z rezervací Mohawků Akwesasne a Kahnawake. V tomto prohlášení Hall zavrhl náboženství Krásného jezera a navrhoval fyzickou likvidaci tradičních sačemů.

Hall a další z válečníků se odvolávali na irokézskou tradici, která předcházela vizím proroka Krásného jezera před více než 200 lety a jeho učení, které z nich vyšlo. Sám Hall byl vychováván jako katolík v Kahnawake, ale katolictví také odmítl. K tradicionalistům se připojil v roce 1963, kdy přijal jméno Karoniaktajeh, ale odklonil se od nich a v několika letech přijal radikální pojetí. Tisk si smlsl na jeho projevech, když je objevil roku 1990. Součástí manifestu válečníků byla výzva k popravě tradičních sačemů, zavržení mýtického mírotvůrce Deganawida, kterému přisuzoval zbabělost, a názor, že všichni Američané by se měli vrátit tam, odkud přišli.

Válečníci, kteří se rekrutují právě z řad Mohawků, z nichž mnozí jsou původně katolického vyznání, dále z řad městských indiánů hledajících svou identitu, popírají tradicionalisty, kteří preferují diplomacii před násilím. Popírají „tradici“ také tím, že jsou ochotni použít zbraně na své soukmenovce, což tradicionalisté nikoliv. Válečníci Mohawků jsou ozbrojenou složkou, která brání kasína a terorizuje jejich odpůrce. Tradicionalisté jsou ochotni bojovat pouze v případě, kdy není vyhnutí. Což znamená v případě obrany svého území. V 70. a 80. letech se tradicionalisté několikrát postavili i za akce válečníků, když hrozilo, že dojde ke krveprolití ze strany armády a policie. 

V roce 1990 došlo v rezervaci Akwesasne k dalším vyvrcholením vnitřních konfliktů, způsobených měsíci trvajícím napětí vyvolaném válečníky,

 válečník Mohawků nesoucí vlajku během krize v Oka

kteří se prohlásili za Ochrannou jednotku suverenity  Mohawků (Mohawk Sovereignity Security Force), která chrání kasína a stávající pořádek.

Válečníci stojí i u konfliktů na počátku 90. let v rezervaci Kanesatake v Kanadě. Obyvatelé obce Oka, která leží v těsném sousedství rezervace, se rozhodli rozšířit golfové hřiště. Mohawkové pokojně protestovali. Tradicionalisté složitě vyjednávali se zástupci quebecké provinční vlády. Dohoda byla bez větších problémů domluvena, do té doby, než se do akce zapojili válečníci, kteří společně s nevhodným přístupem provinční vlády problém eskalovali až k zásahu armády a policie.

Válečníci Mohawků, kteří se pohybují zejména mezi rezervacemi Akwesasne, Kahnawake a komunitou Ganienkeh, jsou spjati také s pašováním přes řeku Sv. Vavřince. Jejich aktivity komplikují uplatňování nároků Irokézů na volný přechod hranice mezi USA a Kanadou bez celních záležitostí. Irokézové cestují přes hranice zejména v letním období, kdy se hraje na obou stranách hranice lakros.

Tradicionalisté se distancují od akcí válečníků, a proto je zřejmé, že vlajku válečníků nepoužívají. Tradicionalisté se nacházejí mezi všemi irokézskými kmeny. Tři rezervace však nikdy nepřipustily nahrazení tradičních sačemů volenými vládami. Proto jsou považovány za „nejtradičnější“. Jedná se o Onondagy (rezervace Onondaga), Seneky (rezervace Tonawanda) a Tuskarory (rezervace Tuscarora).

Podle vlajek je tedy jednoduché rozpoznat, která frakce kde převažuje. (Viz Příloha)

 

Frakce

Obecně lze současné Irokéze rozdělit do tří skupin – tradicionalisty, osoby spjaté s učením Krásného jezera a uznávající tradiční řízení  kmene či komunity na bázi sačemů, klanových matek a strážců víry. Tradicionalisté uznávají irokézskou konfederaci. Druhou skupinu představují příslušníci válečnické společnosti, rozšířené zejména mezi Mohawky, kteří jsou v současnosti spojeni s podporou kasin a často s podporou volených zástupců kmene. Třetí skupinu představují křesťané.

Toto vymezení však není přesné, ale poslouží nám jako určité schéma. Dvě poslední zmíněné skupiny – tedy válečníci a křesťané se totiž často prolínají. Mnoho Irokézů vyznávajících křesťanství je právě pro volené zástupce, ovšem také někteří z válečnické společnosti se účastní obřadů v dlouhém domě. Fakticky se dá říci, že v současnosti není běžné, aby byl někdo z tradicionalistů členem válečnické společnosti. Největší rozštěpení kmene se týká Mohawků.

Tento konflikt se táhne již od 19. století, kdy stát New York, v němž se nachází mnoho rezervací Irokézů,  odmítl uznávat tradiční vládu a dosadil v některých rezervacích vlády, které byly ochotny spolupracovat ve smyslu prodeje půdy. Stát New York však byl hlavním porušovatelem smluv, nejen ve věci ilegálních prodejů půdy. Svým zájmům také podřídil snahu nahradit tradiční vlády vládami volenými, tedy zastupitelskými, které měly snahu spolupracovat. Tito volení zástupci byli převážně křesťané. Tyto zásahy ze strany státu New York se týkaly zejména Mohawků a Seneků. S těmito vládami pak představitelé státu uzavírali dohody, přičemž i většina příslušníků kmene byla proti.

Někdy jsou tradicionalisté popisováni jako konzervativci a odpůrci inovací a oproti tomu podporovatelé volených vlád a kasin jako liberálové a moderně smýšlející osoby. Toto rozlišení je však velice mylné.

Lívia Šavelková
(Tento článek byl také uveřejněn v časopise Poselství světa v kruhu)